Nastavnici nisu dobili adekvatnu socijalnu pomoć i zdravstvenu zaštitu - 2 Deo

Uloga sindikata i propisi za zaštitu obrazovnih radnika sa zdravstvenim problemima

United Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Kosova (UTUESCK) priznaje da je kategorija nastavnika sa zdravstvenim problemima ostala izvan zakona i izvan institucionalne zastite. Predsedavajuci (UTUESCK), Rrahman Jasharaj, kaže da je ovom sindikatu, kao i u opštinskom sindikatu o takvim slučajevima bilo obavešteno sedište u nekoliko navrata. "Za ovo je pitanje potrebno da se pronađe dobro rešenje, ne samo za nastavnike, već i za studente, ovo je pitanje otvoreno tokom redovnog sastanka održanog u MEDu".

On je rekao da bi na UTUESCKov zahtev za ove učitelje bila prihvatljiva prevremena penzija, ali i na osnovi zasluga. Jasharaj misli da bi Vlada trebala da stvori fond koji će omogućiti nastavnicima sa ozbiljnim bolestima da ranije odu u penziju sa pristojnjom mirovinom (a ne socijalnom pomoći) koja bi bila dovoljno za pokrivanje zdravstvenih troškova. "Pre-umirovljenje nije regulisano zakonom i nastavnici su prisiljeni da dolaze u školu samo da bi čekati bolju penziju", ovim se nastavlja ovo nehumano stanje, koje takođe ugrožava kvalitet obrazovanja.

UTUESCK nema točne podatke za nastavnike u takvoj situaciji. Međutim, procenjuje se da je broj tih nastavnika mnogo veći nego što je navedeno od strane sekretarijata za obrazovanje. Tačan broj nikada nije prijavljen ni od MEST, niti od UTUESCK kako direktori mogu imati pravne probleme sa obzirom da škola pokušavaju da pronadju alternativna rešenja za pomoć svojim kolegama bez obzira na budžetska ograničenja sa kojima se suočavaju.

Ardian Januzaj, predsjednik Sindikata prosvete i kulture Kosova (TUECK), kaže da po zakonu ne postoji rešenje za ovaj problem. "Ne postoji propis koji rešava taj problem. Ovi učitelji nisu objektivni na poslu, oni su prisiljeni okolnostima obavljati svoju dužnost ". Jonuzaj kaže da je broj takvih slučajeva veliki, posebno onih koji su pogođeni rakom i drugim teškim bolestima koje ih onemogućuju da predaju nastavu. "Mi znamo samo za 78 slučajeva u celoj zemlji, 50 od kojih pate od raznih vrsta karcinoma, dok su drugi sa bolestima kao što su bolesti srca".

Ministarstvo obrazovanja ne poriče da je ova kategorija zaboravljena. Azem Guri, savetnik za pre-univerzitetsko obrazovanja ministarstva prosvete, Arsim Bajrami kaže da su oni prikupljali podatke o nastavnicima sa zdravstvenim problemima. Posle prikupljanja podataka, Ministarstvo će se predstaviti odlukom kako rešavati ovaj problem, rano umirovljenje je jedna od opcija.

U međuvremenu, Nait Hasani, predsednik skupštinskog Odbora za obrazovanje, rekao je odbor čeka da ispita predlog ministra ili bilo koji drugi predlog i potencijalno ga ugradi u sam zakon.

Prema Zakonu o zdravlju i sigurnosti na radu, član 22 "medicinski pregled", tačka 2. "Poslodavac je dužan dostaviti lekarski pregled za sve zaposlene najmanje jednom u tri (3) godine" .To nije obavezujuće pravilo ni po MONTu, a ni po opštinskom sekretarijatu obrazovanja. Član 7. ovoga Zakona navodi da je "poslodavac je dužan sprovoditi preventivne mere, na osnovu opštih načela prevencije, kao što su:. 1.5 prilagođavanje rada za pojedinca, posebno u odnosu na karakteristike radnog mesta i radnog okruženja". U slučaju zaposlenih nastavnika, ova stavka je povređena. Iako, se u stavu 4. ovog člana navodi da je "poslodavac, kad poverava posao dužnosti zaposlenika, dužan je uzeti u obzir njegove / njene sposobnosti za obavljanje tih poslova".

U međuvremenu, u skladu sa Zakonom o radu, član 42, "zaposlenik ima pravo na zaštitu na radu, zdravlja i okoline odgovarajuće za rad u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o zaštiti na radu, zaštite zdravlja zaposlenika i radna okolina" . Pre univerzitetskog obrazovanje, član 8. "Inspekcija obrazovanja", u stavu 4., predlaže "4.4. radno okruženje uključujući poštovanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda, podataka snimljenih na disciplinskim merama i njihovim rezultatima."

 

Anita Kadriu 
Priština, Mart 2015