PPS mbështet MTI-në në zhvillimin e Strategjisë së Zhvillimit të Industrisë në Kosovë

PPS mbështet MTI-në në zhvillimin e Strategjisë së Zhvillimit të Industrisë në Kosovë

Me 24 Prill 2014, përfaqësuesit e PPS u takuan me Departamentin e Industrisë brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të diskutuar nevojat dhe prioritetet e procesit të hartimit të Strategjisë së Zhvillimit të Industrisë në Kosovë. Palët u pajtuan që PPS do të mbështesë procesin përmes dhënies së ekspertizave dhe lehtësimit të procesit. PPS u zotua gjithashtu që të përkrahë MTI me të gjitha format e tjera të mbështetjes të lejuara brenda kuadrit të